onsdag 9 juli 2008

Varför nöja sig med 28 punkter..?

Sten Tolgfors presenterar 28-stegsmetoden. Med hans definition av punkter så undrar jag varför han nöjde sig med 28 punkter? Varför inte klyva ett par hårstrån till och slå till med 50 jämnt! När jag räknar så får jag det till fyra punkter, eventuellt fem beroende på hur stor insyn Kontrollstation 2011™ får.

1. förtydligande av att lagen bara ger rätt till signalspaning för försvars- underrättelseändamål
16. tydligare gränsdragning mot polisens verksamhet som handlar om brottsbekämpning

Ingen förbättring av lagen. Snarare en note-to-self om att förklara för FRA vad deras uppdrag går ut på.

3. sökbegrepp ska utformas och användas så att de medför ett så begränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten
7. tillstånd får endast lämnas om syftet med inriktningen väger klart tyngre än integritetsintrånget
8. tillstånd får endast lämnas om syftet inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt
22. krav på att regeringen och regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid beslut om inriktning

Ingen förbättring av lagen. Bara påminnelser om att proportionalitetsprincipen gäller även här.

5. en inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person
11. förstöringsskyldigheten omfattar också meddelanden mellan en misstänkt och dennes försvarare
14. precisering av förbudet mot rapportering av överskottsinformation om enskilda
21. krav på tillstånd för användande av sökbegrepp direkt hänförliga till fysiska personer i Sverige

Ingen förbättring av lagen. Bara motsägelsfulla uttalanden om vad som egentligen gäller rådande FRA:s spaning på enskilda personer. Spaningen får inte avse en viss fysisk person, trots detta slänger han in särskilda punkter gällande förstörandet av sådan information samt användandet av sökbegrepp rörande enskilda personer.

2. all signalspaning kräver inriktning av regeringen eller myndighet
4. regeringens beslut om inriktning ska föregås av samråd med Försvarets underrättelsenämnd
6. tillstånd för inriktning av signalspaning tidsbegränsas
9. lagreglering av den grundläggande strukturen (domstolsliknande) hos tillståndsorganet
10. lagreglering av att tillståndsfunktionen ska vara fristående från FRA
20. inrättande av ny domstolsliknande nämnd för tillståndsprövning

Regeringen, i samråd med Försvarets underrättelsenämnd, beslutar om inriktningen vilken sedan granskas och tidsbegränsas av det domstolsliknande tillståndsorganet som skall vara fristående från FRA. Att ha med punkt 20 när nämnden redan nämnts i punkt 9 är redundant. 6-in-1.

12. uttrycklig rätt för kontrollmyndigheten att avbryta inhämtning och besluta om förstöring av sådant som inhämtats
13. lagreglering av strukturen hos den funktion som ska fatta beslut om avbrytande och förstöring
19. närmare bestämmelser om hur förstöring av upptagningar och uppteckningar ska genomföras

En kontrollmyndighet skall ha rätt att avbryta inhämtning och besluta om förstöring av inhämtat material. Strukturen hos denna myndighet och "närmare bestämmelser" torde väl ingå i skapandet av densamma. 3-in-1.

17. närmare bestämmelser om ändamålen för signalspaningen inom ramen för lagstiftningen
18. närmare bestämmelser om hur ansökan om tillstånd ska utformas

Varmluft. Det är självklart att allt som har med lagen att göra måste bestämmas närmare.

23. årlig rapportering från regeringen till riksdagen
En tredje viktig uppgift för riksdagen är att kontrollera regeringen och den offentliga förvaltningen. Det kallas riksdagens kontrollmakt. Reglerna för denna kontroll finns i regeringsformen, som är en av grundlagarna.
15. ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA
24. redovisning av en kontrollstation 2011

Ett integritetsskyddsråd inom FRA är säkert bra, men att FRA ska kontrollera sig själva kan knappast räknas som en förbättring av lagen. Kontrollstation? Jaha. Vilken insyn har denna kontrollstation? Om de inte har full insyn så är den i stort sett menisnglös. Det är ju de hemliga grejerna som måste kontrolleras.

25. uppdrag till Datainspektionen att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv
26. referensgrupp med personer föreslagna av riksdagspartierna knyts till Datainspektionen

Samma punkt, nr 26 är bara detaljer. 2-in-1.

27. parlamentarisk kommitté tillsätts med uppdrag att följa FRA:s verksamhet fram till kontrollstationen
28. den parlamentariska kommittén tillsätter ett integritetsombud med uppgift att följa tillståndsgivningen och bevaka integriteten för personer i Sverige

Samma punkt, nr 28 är bara detaljer. 2-in-1.

Totalt fyra punkter med option på en femte. Fast fem punkter är ju bara marginellt fler än fyra elefanter, och en lista på en post-it-lapp ger inte mycket rubriker jämfört med ett fullklottrat A4!

Inga kommentarer: